Jaoksen säännöt


Glykojaos toimii Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y.:n eli Biobioseuran alaisena.


Jaoksen tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä glykoeli sokeritutkimuksesta kiinnostuneiden välillä. Jaos koordinoi kansallista glykotutkimusta edistävää toimintaa. Jaoksen toiminnan painopisteitä ovat tutkimusyhteistyön kehittäminen, verkostoitumisen edistäminen, opetuksen edistäminen, kansainvälisten suhteiden ja tutkimusyhteistyön edistäminen sekä glykoalan kokousten järjestäminen.


Jaoksen jäseneksi voivat liittyä Biobioseuran tai Suomen Kemian Seuran jäsenet. Lisäksi jaokseen voivat liittyä muut glykotutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Biobioseuran ulkopuoliset jäsenet tarvitsevat yhden Biobioseuran jäsenen suosituksen jäsenhakemuksessaan. Nämä Biobioseuran ulkopuoliset jäsenet hyväksyy joko Biobioseuran hallitus tai glykojaoksen toimintaa ohjaava hallitus. Uusi Biobioseuran ulkopuolinen jäsen voidaan hyväksyä jaokseen myös siten, että jaoksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja päättävät liittymisestä yhdessä yhden jaoksen hallituksen jäsenen kanssa.


Jaoston toimintaa johtaa jaoston jäsenistä valittu hallitus, jossa on vähintään neljä jäsentä. Tämä valitaan jaoksen vuosikokouksessa aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan jaostolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia samanaikaisesti myös sihteerin tai taloudenhoitajan ominaisuudessa. Hallitus on määräysvaltainen, kun se kokoontuu Biobioseuran sääntöjen mukaisesti, siten että vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.


Jaoksen nimenkirjoitusoikeus on jaoksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.


Jaoksen tilinkäyttöoikeus on jaoksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.


Glykojaoksen johtosääntöä voidaan muuttaa siten, että glykojaoksen hallitus esittää muutosta jaoksen vuosikokoukselle, jonka tulee hyväksyä se. Kolmen glykojaoksen jäsenen allekirjoittama kirjallinen muutosehdotus, joka on toimitettu glykojaoksen hallitukselle, on aina otettava vuosikokouksen asialistalle. Muutosehdotuksista on oltava maininta vuosikokouskutsussa.


Jaoksen vuosikokous päättää jaoksen jäsenmaksuista.


Jaoksen vuosikokous pidetään vuosittain jaoksen hallituksen määräämänä päivänä.

10§
Muissa kohdissa noudatetaan Biobioseuran sääntöjä.